Underhåll av inomhusbrandpost

Bibehåll
brandpostens funktion

Kontakta oss

Den 9 juni 2000 fastställdes SS EN 671-3 Svensk Standard för underhåll av inomhusbrandposter. Standarden blir det första och enda officiella regelverk som anger hur service samt underhåll av inomhusbrandposter ska utföras.

Serviceman ska utföra underhåll

Vid brandposters årliga tekniska underhåll åtgärdar vi alla de saker som produkten behöver för att återställa eller bibehålla den funktion som den är avsedd att ha. Begreppet underhåll omfattar också vissa administrativa åtgärder som registerhållning och märkning av brandposter. Våra kontrollpunkter för underhåll av brandposter motsvarar det som branschen tillämpar och följer det som tillverkarnas instruktioner för service och underhåll anger.

På vissa punkter finns dock förtydliganden och rekommendationer att notera:

Man ska kontrollera att vattenflödet är jämnt och stadigt. Detta kan man exempelvis göra med flödesvisare och tryckmanometer.
Slangen bör man kontrollera i hela dess längd, avseende sprickor, vridning och nötning. Om den visar tecken på att vara defekt ska man byta eller tryckprova den.

Återkommande besiktning vart femte år utfört av serviceman
Brandslangarna bör provtryckas till maximalt arbetstryck vart femte år. Genom att utveckla ett dimstrålrör för att underlättandet av provtryckning kan man enkelt ansluta slangen för testning. Många nya brandposter är försedda med dessa strålrör. De finns också som reservdel för utbyte på befintliga brandposter.

Serviceman är person med kunskap om alla de åtgärder som tillverkarna rekommenderar för att kunna utföra underhåll enligt standarden. Servicemannen ska också ha tillgång till verktyg, information och skriftliga instruktioner samt annan relevant utrustning.

På CG Kull AB är alla tekniker utbildade och godkända för att underhålla samt reparera inomhusbrandposter.