Underhåll av rökluckor

Evakuerar effektivt
farliga rökgaser

Kontakta oss

En utbildad servicetekniker med erfarenhet och kunskap om nödvändiga serviceåtgärder ska normalt utföra underhåll en gång per år. Serviceman ska ha tillgång till verktyg, reserv- och utbytesdelar, skriftliga instruktioner samt personlig skyddsutrustning.

Det är ägaren eller innehavaren av en fastighet eller anläggning som ansvarar för att hålla brandgasventilationsutrustningen (rökluckorna) i funktionsdugligt skick. Underhåll ska serviceman utföra i enighet med Lagen om skydd mot olyckor, Arbetsmiljölagen samt Boverkets byggregler.

Rökluckan fyller en viktig funktion i en byggnads brandskydd. Vid de allra flesta bränder är det röken som orsakar störst skada. En lokal som blivit rökfylld bildar ofullständigt förbrända gaser som ökar riken för brandspridning och explosionsrisk.

Brandventilation är mycket viktigt

En väl fungerande brandventilation evakuerar effektivt farliga rökgaser och kan därmed rädda både människoliv och stora materiella värden. Erfarenheter och undersökning visar att många rökluckor inte fungerar eller öppnar som det är tänkt. I vissa fall har upp till hälften av installerade luckor inte kunnat öppnas. Årlig service innebär en genomgående besiktning av luckan och manöverdonens funktion samt eventuellt utbyte eller renovering av erforderliga delar. Serviceprotokoll upprättas som anger typ av lucka och manövrering samt placering i fastigheten.

 Vanliga fel och brister

  • Skador på sarg och isolering, exempelvis från snöskottning.
  • Brandventilatorer fastsatta av takfärg och papp.
  • Försvagade eller underdimensionerade gasfjädrar.
  • Smältsäkringar som blivit ersatta med vajer.
  • Trasiga och sönder- eller fastrostade vajrar och draghandtag eller bryttrissor som kärvar.
  • Luckor och sarger som svällt på grund av fukt och på så sätt låser brandventilatorn.
  • Transportsäkringar som inte blivit borttagna sedan installation.
  • Hinder som blivit monterade på eller under rökluckor.

CG Kull AB har tekniker med mångårig erfarenhet av brandgasventilation. Vi är alltid två tekniker på uppdraget. Teknikerna är utbildade för arbete på hög höjd och har rätt utrustning för jobbet.