SERVICE OCH UNDERHÅLL
AV BRANDSKYDD

Underhåll handbrandsläckare

Den 17 augusti 2001 antogs SS 3656 – Svensk Standard för underhåll och omladdning av brandsläckare.

 

Serviceman ska utföra underhåll

I begreppet underhåll ligger den årliga kontrollen och utbyte av slitagedelar. Begreppet innefattar dessutom vissa administrativa åtgärder som registerhållning och märkning av brandsläckare. Underhåll blir generellt utfört årligen. Intervall till första underhåll av nyinstallerad släckare ska följa tillverkarens anvisning. En kontrollerad och godkänd släckare ska bli märkt med dekalen UNDERHÅLL UTFÖRT. Ett serviceregister ska finnas där man kan identifiera varje släckare placeringsmässigt.

När det är dags för verkstadsgenomgång på handbrandsläckare har vi ett utbytessystem där vi har med handbrandsläckare i vår bil och byter dessa på en gång, så när vi är klara på plats så är verkstadsgenomgångarna gjorda och klara.

Serviceman är person med kunskap om alla de åtgärder som tillverkarna rekommenderar för att kunna utföra underhåll enligt standarden. Servicemannen ska också ha tillgång till verktyg, information och skriftliga instruktioner samt annan relevant utrustning.

På CG Kull AB är alla tekniker utbildade och godkända för att kontrollera och underhålla handbrandsläckare.

Underhåll inomhusbrandpost

Den 9 juni 2000 fastställdes SS EN 671-3 Svensk Standard för underhåll av inomhusbrandposter. Standarden blir det första och enda officiella regelverk som anger hur service samt underhåll av inomhusbrandposter ska utföras.

 

Serviceman ska utföra underhåll

Vid brandposters årliga tekniska underhåll åtgärdar vi alla de saker som produkten behöver för att återställa eller bibehålla den funktion som den är avsedd att ha. Begreppet underhåll omfattar också vissa administrativa åtgärder som registerhållning och märkning av brandposter. Våra kontrollpunkter för underhåll av brandposter motsvarar det som branschen tillämpar och följer det som tillverkarnas instruktioner för service och underhåll anger.

 

På vissa punkter finns dock förtydliganden och rekommendationer att notera:

 • Man ska kontrollera att vattenflödet är jämnt och stadigt. Detta kan man exempelvis göra med flödesvisare och tryckmanometer.
 • Slangen bör man kontrollera i hela dess längd, avseende sprickor, vridning och nötning. Om den visar tecken på att vara defekt ska man byta eller tryckprova den.

 

Återkommande besiktning vart femte år utfört av serviceman
Brandslangarna bör provtryckas till maximalt arbetstryck vart femte år. Genom att utveckla ett dimstrålrör för att underlättandet av provtryckning kan man enkelt ansluta slangen för testning. Många nya brandposter är försedda med dessa strålrör. De finns också som reservdel för utbyte på befintliga brandposter.

 

Serviceman är person med kunskap om alla de åtgärder som tillverkarna rekommenderar för att kunna utföra underhåll enligt standarden. Servicemannen ska också ha tillgång till verktyg, information och skriftliga instruktioner samt annan relevant utrustning.

 

På CG Kull AB är alla tekniker utbildade och godkända för att underhålla samt reparera inomhusbrandposter.

Omladdning handbrandsläckare

Pulver

Reglerna för omladdning anger att innehavare av släckare som blivit tömd, helt eller delvis, är skyldig att se till att ladda om eller byta ut släckaren. Omladdning av släckare sker enligt tillverkarens anvisning. Märk sedan släckaren med dekalen OMLADDNING UTFÖRD. Omladdning av pulversläckare ska ske i torra lokaler. Öppna aldrig en släckare i utrymmen med luftfuktighet över 70 procent. Samma krav gäller för lagring av pulver. Vidare är det väsentligt att undvika föroreningar eller blandning av olika pulver.

 

Skum

Reglerna för omladdning anger att innehavare av släckare som blivit tömd, helt eller delvis, är skyldig att se till att ladda om eller byta ut släckaren. Omladdning av släckare sker enligt tillverkarens anvisning. Märk sedan släckaren med dekalen OMLADDNING UTFÖRD.

 

Kolsyra

Reglerna för omladdning anger att innehavare av släckare som blivit tömd, helt eller delvis, är skyldig att se till att ladda om eller byta ut släckaren. Vad gäller omladdning och reparation av släckaren, samt annat arbete med den, ska man hantera den fackmannamässigt och i enlighet med tillverkarens eller importörens anvisningar. Endast av tillverkaren eller importören rekommenderat släckmedel och reservdelar får användas. Omladdning av släckare sker enligt tillverkarens anvisning. Märk sedan släckaren med dekalen OMLADDNING UTFÖRD.

 

På CG Kull AB utför vi omladdningar av pulver, skum och kolsyra i vår egen verkstad.

 

Vi tar hand om spill och restprodukter på ett miljövänligt sätt och skickar det till destruktion.

Verkstadsgenomgång handbrandsläckare

Verkstadsgenomgång utförs av serviceman

Vid verkstadsgenomgång utförs en fullständig kontroll av släckarens funktion och packningar samt andra delar som slits ut eller åldras byts ut. Vid behov byts även släckmedlet. Efter utförd verkstadsgenomgång ska släckare märkas med serviceetikett VERKSTADSGENOMGÅNG UTFÖRD. Tidsintervallet för verkstadsgenomgång: Vätskesläckare: 5 år, Pulver- och kolsyresäckare: 10 år.

Serviceman är person med kunskap om alla de åtgärder som tillverkarna rekommenderar för att kunna utföra underhåll enligt standarden. Servicemannen ska också ha tillgång till verktyg, information och skriftliga instruktioner samt annan relevant utrustning.

Vi på CG Kull utför verkstadsgenomgångar i vår egen verkstad, vi tar reda på spill och restprodukter på ett miljövänligt sätt och skickar restprodukterna till destruktion.

Återkommande kontroll på gasflaskor, kolsyresläckare
Återkommande kontroll av kolsyresläckare ska utföras vart tionde år av SWEDAC-ackrediterat organ. CG Kull AB är ackrediterat av SWEDAC.

INSTALLATION /
MONTAGE

CG Kull AB utför brandskyddsmontage, allt från nymontage vid nybyggen eller eftermontage i befintliga byggnader. Vi monterar exempelvis på industrier, kontor, skolor, lantbruk, flerbostadshus, köpcentrum och äldreboenden.

Läs mer

Vi monterar:

 • Handbrandsläckare med tillhörande skyltar.
 • Inomhusbrandposter.
 • Brandfiltar.
 • Utrymningsskyltar och utrymningsmarkeringar.
 • Varselskyltar.
 • Utrymningsplaner.
 • Brandgasventilation (rökluckor).
 • Ansulex kökssläcksystem.
 • Boendesprinkler Q-Fog Q1.
 • Första hjälpen-stationer.
 • Räddningsstegar.

UNDERHÅLL
BOENDESPRINKLER Q1

CG Kull AB:s tekniker är utbildade och godkända att installera, underhålla, omladda och reparera Q-Fog Q1.

Läs mer

Q1 från Q-Fog är en ny typ av lättinstallerat, förstärkt brandskydd, utvecklat för befintliga boendemiljöer med ökat behov av brandskydd. Till exempel för äldre, dementa eller handikappade personer i vårdboenden eller i eget boende.

Produkten är särskilt utvecklad för att kunna erbjuda ett enkelt, tillförlitligt och kostnadseffektivt brandskyddssystem. En årlig service där vi utför funktionsprov är att rekommendera, samt uppkoppling mot dator för att säkerställa alla funktioner. Efter varje aktivering ska översyn samt påfyllning av tanken ske.

Teknikern ska ha kunskap om alla de åtgärder som tillverkarna rekommenderar för att kunna utföra underhåll. Teknikern ska ha tillgång till verktyg, information och skriftliga instruktioner samt annan relevant utrustning.

CG Kull AB:s tekniker är utbildade och godkända för att installera, underhålla, omladda och reparera Q-Fog Q1.

UNDERHÅLL AV
FORDONSSLÄCKSYSTEM

CG Kull AB:s tekniker är utbildade och godkända besiktning och reparation av fordonsläcksystemet Forrex.

Läs mer

Skogs och anläggningsmaskiner

Släcksystem för skogs- och anläggningsmaskiner är utformade enligt SBF 127: ”Regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på skogs- och anläggningsmaskiner”.

Bestämmelserna anger att funktionskontroll ska ske minst en gång per år enligt anläggarfirmans anvisningar. Godkänd anläggarfirma, eller en av firman utsedd servicelämnare, utför kontrollen. Försäkringsvillkoren blir inte uppfyllda om service inte sker enligt regelverket, vilket kan bli mycket kostsamt för ägaren vid en skada. För att upprätthålla behörigheten ska servicetekniker genomgå repetitionsutbildning vart femte år.

 

Bussar

Godkänd servicelämnare ska årligen besikta bussarnas släcksystem. SBF 128 fastslår: ”Regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på bussar”.

Försäkringsbolagen ställer krav på att bussar med vikt över tio ton ska vara försedda med släckanläggningen. Med kravet följer också att utrustningen kontrolleras och underhålls årligen. Detta ska utföras av godkänd anläggarfirma eller av firman utsedd servicelämnare. För att upprätthålla behörighet ska tekniker genomgå repetitionsutbildning vart femte år.

UNDERHÅLL AV
RÖKLUCKOR

En utbildad servicetekniker med erfarenhet och kunskap om nödvändiga serviceåtgärder ska normalt utföra underhåll en gång per år. Serviceman ska ha tillgång till verktyg, reserv- och utbytesdelar, skriftliga instruktioner samt personlig skyddsutrustning.

Läs mer

Det är ägaren eller innehavaren av en fastighet eller anläggning som ansvarar för att hålla brandgasventilationsutrustningen (rökluckorna) i funktionsdugligt skick. Underhåll ska serviceman utföra i enighet med Lagen om skydd mot olyckor, Arbetsmiljölagen samt Boverkets byggregler.

 

Rökluckan fyller en viktig funktion i en byggnads brandskydd. Vid de allra flesta bränder är det röken som orsakar störst skada. En lokal som blivit rökfylld bildar ofullständigt förbrända gaser som ökar riken för brandspridning och explosionsrisk.

 

Brandventilation mycket viktigt

En väl fungerande brandventilation evakuerar effektivt farliga rökgaser och kan därmed rädda både människoliv och stora materiella värden. Erfarenheter och undersökning visar att många rökluckor inte fungerar eller öppnar som det är tänkt. I vissa fall har upp till hälften av installerade luckor inte kunnat öppnas. Årlig service innebär en genomgående besiktning av luckan och manöverdonens funktion samt eventuellt utbyte eller renovering av erforderliga delar. Serviceprotokoll upprättas som anger typ av lucka och manövrering samt placering i fastigheten.

 

Vanliga fel och brister

 • Skador på sarg och isolering, exempelvis från snöskottning.
 • Brandventilatorer fastsatta av takfärg och papp.
 • Försvagade eller underdimensionerade gasfjädrar.
 • Smältsäkringar som blivit ersatta med vajer.
 • Trasiga och sönder- eller fastrostade vajrar och draghandtag eller bryttrissor som kärvar.
 • Luckor och sarger som svällt på grund av fukt och på så sätt låser brandventilatorn.
 • Transportsäkringar som inte blivit borttagna sedan installation.
 • Hinder som blivit monterade på eller under rökluckor.

 

CG Kull AB har tekniker med mångårig erfarenhet av brandgasventilation. Vi är alltid två tekniker på uppdraget. Teknikerna är utbildade för arbete på hög höjd och har rätt utrustning för jobbet.

UTBILDNING
BRANDSKYDD

Syftet med vår Brandskyddsutbildning är att ge deltagaren grundläggande kunskaper i brand och brandskydd. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment där deltagaren till exempel får  möjligheten att släcka med handbrandsläckare.

Läs mer

Vi kommer att gå igenom:

 • Brandteori
 • Risker skador och exempel från verkligheten
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap
 • Praktiska övningar

UNDERHÅLL AV
KÖKSLÄCKSYSTEM

Behörigt serviceföretag ska utföra kontrollen. Servicetekniker ska vara utbildad i enlighet med tillverkarens och standardens föreskrifter. Vid behov ska servicetekniker även kunna uppvisa legitimation.

Läs mer

Ansulex släcksystemen är utförda enligt NFPA 17A, Standard on Wet Chemical Extinguishing Systems. Standarden anger hur kontroll och underhåll ska ske. Funktionskontroll ska ske var sjätte månad. Anläggningen ska genomgå service vid kontroll. Samtidigt ersätter vi exempelvis smältlänkar för branddetektering och skyddshuvar för munstycken. Vart tionde år gör vi en revisionsbesiktning. Då ska vi bland annat utbyta ut släckvätskan samt spola rent rörsystemet. Enligt tillverkarens anvisningar och MSB:s regler för återkommande kontroll ska byte av drivgasflaskor ske vart tionde år.

Behörigt serviceföretag ska utföra kontrollen. Servicetekniker ska vara utbildad i enlighet med tillverkarens och standardens föreskrifter. Vid behov ska servicetekniker även kunna uppvisa legitimation.

För att upprätthålla behörigheten ska servicetekniker genomgå repetitionsutbildning vart tredje år.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Har du rätt skydd vid brand?

Välkommen att kontakta oss när du vill ge ditt hem eller företag bästa möjliga brandskyddslösning. Vi hjälper dig med allt från på-platsbesiktning till brandskyddsinstallation och underhåll.

Kontakta oss